Nutzungsbedingungen für die Webseite FIRST CLAAS USED Center

CLAAS Global Sales GmbH

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel

– zwana dalej CLAAS lub Operatorem –

Użytkownik, poprzez uzyskanie dostępudo strony internetowej, korzystanie z niej lub utworzenie odpowiedniego kontaużytkownika oświadcza, że zgadza się na te warunki i zawiera wiążącą prawnieumowę z operatorem. Jeśli użytkownik nie chce lub nie może wyrazić zgody na tewarunki, nie wolno mu uzyskiwać dostępu do tej strony internetowej.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Operator za pomocą platformy internetowej Centrum FIRST CLAAS USED tworzy sieciową platformę handlową używanych maszyn rolniczych. Asortyment wyłącznie używane maszyny rolnicze i nie jest ograniczony do produktów firmy obejmuje CLAAS. Platforma internetowa FIRST CLAAS USED (zwana dalej również "portalem") jest przy tym wykorzystywana przez zarejestrowanych dealerów CLAAS (zwanych dalej "dealerami") jako giełda zakupu i sprzedaży maszyn używanych. Portal daje dealerom możliwości oferowania używanych maszyn do sprzedaży w ramach ogłoszeń, wyszukiwania ofert za pomocą formularza oraz wyświetlania ofert własnych i innych dealerów. Dla pozostałych osób (zwanych dalej "klientami końcowymi"; dealerzy i użytkownicy końcowi są zwani łącznie "użytkownikami") niebędących dealerami portal służy wyłącznie jako platforma informacji i kontaktów w zakresie oferowanych tam produktów.

1.2  Der Betreiber stellt mit der Webseite ausschließlich die technischen Voraussetzungen zur Einsicht von Informationen und Inseraten zur Verfügung. Auf den Inhalt der Inserate nimmt der Betreiber keinerlei Einfluss. Anbieter der eingestellten Landmaschinen sind die FIRST CLAAS USED Center in Deutschland und teilweise im europäischen Ausland. Verträge, die infolge eines über die Webseite angezeigten Inserats angebahnt werden, werden ausschließlich mit dem Anbieter des Inserats abgeschlossen. W relacji pomiędzy oferentami a podmiotami zainteresowanymi kupnem lub klientami operator nie przejmuje roli ani przedstawiciela, ani pośrednika w zawieraniu umów sprzedaży.

1.3 Korzystanie z platformy odbywa się wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych warunków użytkowania. Mit der Nutzung erkennt der Nutzer die vorliegenden Nutzungsbedingungen an.

2. Korzystanie

Wszelkich informacji (rysunków, zdjęć, danych, cen, specyfikacji) dotyczące produktów oferowanych i opisywanych na portalu nie wolno powielać, zapisywać na innych nośnikach informacji, rozpowszechniać ani modyfikować. Dopuszczalne jest drukowanie i zapisywanie poszczególnych stron dla celów własnych, ale nie dla dalszych celów komercyjnych innych osób.

3. Leistungen des Betreibers

Der Betreiber zeigt die verschiedenen Standorte der FIRST CLAAS USED Center und ihrer Kontaktpersonen auf und informiert über die angebotenen Services. Zudem zeigt der Betreiber auf der Webseite Inserate von Gebrauchtmaschinen, die von den FIRST CLAAS USED Center auf der Seite https://firstclaasused.claas.com/ (FIRST CLAAS USED) eingestellt wurden.

Sposób przedstawienia oraz zakres funkcji mogą być różne w zależności od sposobu dostępu – na przykład na stronie internetowej lub poprzez aplikację na telefon komórkowy.

Operator zastrzega sobie prawo czasowego ograniczenia wywoływania ogłoszeń, jeśli jest to konieczne z punktu widzenia granic możliwości, bezpieczeństwa lub integralności serwera lub w celu przeprowadzenia działań technicznych. W tym celu użytkownik może również udzielać osobom trzecim dostępu do zapisanych na portalu informacji i treści. Operator postara się przeprowadzać planową konserwację w porach, gdy z portalu korzysta niewielu użytkowników.

W szczególności z powodów technicznych może być niekiedy niemożliwe w ogóle lub możliwe w ograniczonym zakresie wywoływanie uaktywnionych ogłoszeń lub umieszczanie nowych (nieprzewidziane awarie systemu).

4. Sprzedaż zagraniczna

Bei einem grenzüberschreitenden Verkauf hat der Käufer selbständig dafür Sorge zu tragen, dass die Maschinen den Vorschriften des jeweiligen Landes in Bezug auf evtl. Zulassungsanforderungen, Abgasnormen, arbeitsschutzrechtliche Vorgaben etc. entsprechen. Operator nie ponosi odpowiedzialności za spełnianie przez oferowane maszyny używane wymagań prawnych kraju, do którego są sprzedawane.

5. Odpowiedzialność

5.1. Operator ponosi w stosunku do użytkowników odpowiedzialność według ogólnie obowiązujących przepisów, o ile z poniższych uregulowań nie wynika inaczej.

5.2. Operator ponosi w nieograniczonym zakresie odpowiedzialność z tytułu działania umyślnego i rażącego niedbalstwa; w pozostałej części odpowiedzialność jest zgodnie z poniższymi uregulowaniami ograniczona lub wykluczona.

5.3. Odpowiedzialność operatora ogranicza się do typowych dla umowy, racjonalnie przewidywalnych szkód i nakładów.

5.4. W przypadku lekkiego niedbalstwa operator ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku naruszenia przez niego obowiązku, którego przestrzeganie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy (obowiązku fundamentalnego). W takim wypadku zastosowanie mają powyższe ograniczenia odpowiedzialności; w pozostałych przypadkach odpowiedzialność za lekkie niedbalstwo jest w całości wykluczona.

5.5. Odpowiedzialność za szkody pośrednie i będące następstwem, szczególnie za szkody związane z przerwami w działalności i utraconym zyskiem, jest wykluczona.

5.6. Odpowiedzialność jest ponadto wykluczona w sytuacji, gdyby szkoda wystąpiła również przy należytym wykonaniu kopii zapasowej danych. W pozostałej części odpowiedzialność w przypadku utraty danych ogranicza się do typowych nakładów związanych z ich odtworzeniem, jakie wystąpiłyby przy regularnym i adekwatnym do zagrożenia wykonywaniu kopii zapasowych.

5.7. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku spowodowania śmierci, obrażeń ciała lub zdrowia, jak również w przypadku roszczeń wynikających z przepisów w zakresie odpowiedzialności za produkt. Nienaruszona pozostaje również odpowiedzialność z tytułu przyjętych przez operatora gwarancji.

5.8. Dealer uwolni operatora od wszelkich roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie wobec operatora z tytułu naruszenia przez ogłoszenie praw tych osób lub z tytułu innego korzystania ze strony internetowej przez użytkownika.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Gdyby poszczególne postanowienia warunków użytkowania były lub stały się nieskuteczne lub niewykonalne, nie zmienia to skuteczności pozostałych postanowień. Nieskuteczne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione takim, które w możliwie największym stopniu będzie odzwierciedlać cel nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia. To samo dotyczy sytuacji, gdy strony stwierdzą w późniejszym terminie, że postanowienia warunków użytkowania zawierają luki.

6.2. Operatorowi przysługuje prawo jednostronnego modyfikowania i/lub uzupełniania warunków użytkowania ze skutkiem na przyszłość, jeśli jest to wymagane dla zapewnienia uzasadnionych interesów operatora, szczególnie przy wprowadzaniu nowych funkcji portalu, gdy niekorzystny wpływ na użytkownika nie będzie przewidywany. Użytkownik zostanie w takim przypadku poinformowany o zmianach lub uzupełnieniach z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli użytkownik nie sprzeciwi się obowiązywaniu nowych warunków użytkowania w ciągu dwóch tygodni od powiadomienia (termin zgłoszenia sprzeciwu), zmodyfikowane warunki użytkowania uznaje się za zaakceptowane przez użytkownika. Użytkownik jest informowany w powiadomieniu o prawie zgłoszenia sprzeciwu oraz o znaczeniu terminu zgłoszenia sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu operator jest jednak upoważniony do nadzwyczajnego natychmiastowego wypowiedzenia stosunku korzystania z ważnych przyczyn.

6.3. W zakresie stosunku prawnego pomiędzy użytkownikiem a operatorem zastosowanie ma prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Wyłączną właściwość miejscową dla wszelkich sporów wynikających z korzystania z niniejszego portalu lub z nim związanych posiada sąd właściwy dla siedziby operatora.

6.4. Operator udostępnia użytkownikowi niniejsze warunki użytkowania i inne informacje w różnych językach. W przypadku sporów i problemów interpretacyjnych miarodajna jest wyłącznie wersja w języku niemieckim; pozostałe wersje językowe stanowią jedynie wersje do łatwiejszego czytania przez użytkownika.